Showcasing the Best of Welsh Business

Advanced Design Engineering (50:50 collaboration. Match with employees time, and no cash cost to the company)

This project is focused on helping Welsh SMEs in the supply chain network to realise the benefits of new technologies in a practical way, piloting applications of technology such as electron beam melting, additive layer manufacturing, 3D scanning/reverse engineering, vacuum casting and product development.

Upskilling for Industry 4.0:Wales (up to 70% EU Funded*) – Advanced Manufacturing

These qualifications are delivered using a blended learning approach, helping organisations overcome the hype of Industry 4.0 and focus on clear, deliverable technologies that participants can use in their organisations straight away, giving the skills they need to deliver authentic economic benefit.

IIM: International Innovation Management (up to 70% EU funded*)

This Masters programme seeks to produce managers with an international perspective who understand how to bring innovative products and services to market, how companies can introduce and exploit innovation, and how new commercial opportunities can be identified and realised.

Both programmes are at Masters level, through modular bite-size learning, which students can access in a hop-on / hop-off style, as there are multiple entry points during the calendar year, enabling participants to give value for their organisations and still balance their work and other commitments.

*subject to eligibility
The suite of projects has been supported by the European Social Fund through the Welsh Government and supported by the European Regional Development Fund.

Peirianneg Dylunio Uwch (cydweithrediad 50:50. Cyfateb gydag amser gweithwyr, dim cost ariannol i’r cwmni)

Mae’r prosiect yn ffocysu ar helpu Busnesau Bach a Chanolig Cymru yn y rhwydwaith dolen gyflenwi i wireddu buddion technolegau newydd mewn ffordd ymarferol, peilota’r defnydd o dechnoleg megis toddi pelydrau electronau, gweithgynhyrchu haenau ychwanegol, sganio 3D/ôl-saernïo, castio gwactod a datblygu cynnyrch.

Uwchsgilio ar gyfer diwydiant 4.0: Cymru (Wedi’i gyllido gan yr UE hyd at 70%*) – Uwch Gynhyrchu

Mae’r cymwysterau hyn yn cael eu cyflwyno gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol, yn helpu sefydliadau i ymdopi â heip Diwydiant 4.0 a ffocysu ar dechnolegau clir, danfonadwy y gall cyfranogwyr eu defnyddio ar unwaith yn eu sefydliadau, gan rhoi iddyn nhw’r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu buddion economaidd dilys.

IIM: Rheoli Arloesedd Rhyngwladol (Wedi’i gyllido gan yr UE hyd at 70*)

Mae’r rhaglen Meistr yn anelu at gynhyrchu rheolwyr gyda golwg ryngwladol sy’n deall sut i ddod â nwyddau a gwasanaethau arloesol i’r farchnad, sut y gall cwmnïau gyflwyno a gwneud y mwyaf o arloesedd, a sut y gellir adnabod a gwireddu cyfleoedd masnachol newydd.

Mae’r ddwy raglen ar lefel Meistr, drwy ddysgu modiwlaidd mewn darnau bach, y mae myfyrwyr yn gallu mynd atynt unrhyw bryd, gan bod nifer o bwyntiau ymuno yn ystod y flwyddyn galendr, gan olygu bod cyfranogwyr yn gallu rhoi gwerth i’w sefydliadau a chydbwyso eu gwaith a’u hymrwymiadau eraill ar yr un pryd.

*yn amodol ar gymhwystra
Mae’r gyfres hon o brosiectau wedi ei chefnogi gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a’i chefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.