Showcasing the Best of Welsh Business

Excel Civil Enforcement was founded in 1991 and delivers outstanding enforcement, collection and associated services to local authorities and central government departments.

We recognise the importance of revenue collection and help you to recover more. We offer nationwide coverage for the recovery of the following debts and have industry leading recovery rates.

• Council tax
• Business rates
• Business improvement district (BID) levy
• Parking and traffic penalties
• Commercial rent arrears (CRAR)
• Housing benefit overpayments
• Magistrates’ court fines
• Former tenant arrears
• Arrest warrants (with/without bail)
• Tracing and investigation

0330 363 9988

Sefydlwyd Excel Civil Enforcement yn 1991 ac mae’n cyflawni gwasanaethau gorfodi, gwasanaethau casglu a gwasanaethau cysylltiedig arbennig ar gyfer awdurdodau lleol ac adrannau llywodraeth ganolog.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd casglu refeniw ac rydym yn eich helpu chi i adennill mwy. Rydym yn cynnig cyfleusterau trwy’r wlad ar gyfer adennill y dyledion canlynol ac mae gennym ni’r cyfraddau adennill gorau yn y diwydiant.

• Treth y Cyngor
• Ardrethi busnes
• Ardoll rhanbarth gwella busnes (BID)
• Cosbau parcio a thrafnidiaeth
• Ôl-ddyledion rhent masnachol (CRAR)
• Gordaliadau budd-dâl tai
• Dirwyon llysoedd yr ynadon
• Ôl-ddyledion cyn-denantiaid
• Gwarantau arestio (gyda mechnïaeth / heb fechnïaeth)
• Olrhain ac ymchwilio

0330 363 9988